Låneavtal för Chromebooks

§1 Allmänna förutsättningar

Hjo kommun erbjuder elever i årskurs 7 på Guldkoksskolan att genom lån disponera en Chromebook och tillhörande fodral, hörlurar och strömadapter under högstadietiden. Chromebook skall ses som ett arbetsredskap i skolarbetet och får användas för skolarbete både i skolan och i hemmet. Skolan ansvarar för internetuppkoppling på skolan under skoltid.

Avtalet ska godkännas av vårdnadshavare. Genom att godkänna avtalet åtar sig vårdnadshavaren/na att solidariskt med eleven svara för samtliga förpliktelser som eleven har gentemot Hjo kommuns enligt detta avtal.

Skolan äger rätten att under loven samla in Chromebook. Ifall skolan väljer att samla in Chromebook övergår ansvaret till skolan.

§2 Låneperiod

Lånet gäller antingen under begränsad tid angiven i avtalet eller till dess eleven avslutar, avbryter sin utbildning eller skrivs ut från skolan. Avtalet är bindande under hela låneperioden.

§3 Äganderätt

Hjo kommun äger Chromebook och lånar i sin tur ut Chromebook till vårdnadshavaren. Vårdnadshavaren får inte låna ut, hyra ut, sälja, pantsätta eller på annat sätt överlåta eller förfoga över Chromebook på sätt som kan äventyra Hjo kommuns äganderätt. Vårdnadshavare och elev har totalansvar vad gäller Chromebook och dess utrustning under hela avtalstiden genom undertecknande av detta avtal.

Om utmätning skulle företas hos vårdnadshavare då denna försätts i konkurs, skall vårdnadshavare omedelbart underrätta Hjo kommun via skolans rektorsexpedition. Vårdnadshavaren skall visa detta låneavtal för utmätningsman eller konkursförvaltare, för att bevisa att Hjo kommun är ägare till Chromebook.

§4 Hantering och förvaring

Det fodral som tillhör Chromebook ska användas vid transporter, mellan förflyttningar inom skolan t.ex. mellan olika klassrum samt mellan skolan och hemmet. Chromebook och dess fodral ska sedan helst förvaras i lämplig väska mellan skolan och hemmet. Under låneperioden åligger det eleven att iaktta normal aktsamhet vid förvaring, både i hemmet, i skolan eller på annan plats av Chromebook med anledning av att den är att betrakta som stöldbegärlig egendom. I skolan måste eleven alltid ha uppsikt över Chromebook.

Chromebook är vårdnadshavarens ansvar och får aldrig lämnas utan uppsikt på offentlig plats eller hanteras ovarsamt. Då Chromebook inte används under lektionstid när eleven vistas i skolan ska den förvaras i låst elevskåp. Om utrustningen förvaras i låst elevskåp ansvarar eleven för att nyckel till skåpet inte kommer i orätta händer.

§5 Skador på eller stöld av Chromebook

Om en lånad Chromebook, strömadapter, hörlurar eller fodral blir skadad, stulen eller återlämnas i skadat skick ska vårdnadshavare eller elev omedelbart informera rektorsexpeditionen eller klassföreståndare/ mentor om det inträffade. I vissa fall kan vårdnadshavare bli ersättningsskyldig mot Hjo kommun.

  • Vid olyckshändelse, dvs. när eleven inte kunnat förutse att en skada skulle uppkomma eller vid stöld från låst elevskåp, utgår inget ersättningskrav. Hjo kommun betalar kostnaden för reparation eller ersättning av stulen Chromebook, strömadapter, hörlurar eller fodral.
  • Vid slitage över det normala, skadegörelse eller vid stöld orsakad av oaktsamhet från elevens sida, betalar vårdnadshavare kostnaden för reparation eller ersättning av stulen Chromebook, strömadapter, hörlurar eller fodral.

Vårdnadshavare uppmanas och bör se över sin hemförsäkring så att ev skada kan täckas av denna försäkring.

Vid stöld av Chromebook ska vårdnadshavare alltid göra en polisanmälan.

Eleven/vårdnadshavaren får inte själv reparera, förändra eller på något vis göra annan åverkan på sin Chromebook.

§6 Installation av programvara (appar)

Eleven ansvarar för att det inte förekommer eller installeras förbjuden eller piratkopierad programvara på Chromebook.

Chromebook får inte innehålla material som står i strid med gällande lagstiftning t. ex. uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografi, olaga våldsskildring, förtal eller förolämpning. Kommunen äger rätt att när som helst kontrollera att låntagaren följer dessa bestämmelser.

§7 Brott mot låneavtalet

Elev/vårdnadshavare som inte följer de regler som gäller i detta avtal kan bli ersättningsskyldig samt kan förlora rätten att ta hem sin Chromebook under en begränsad tid.

Hjo kommun kan säga upp avtalet med omedelbar verkan i följande fall:

  • Om eleven/vårdnadshavaren bryter mot – i detta avtal – väsentlig bestämmelse, eller vid upprepade tillfällen bryter mot annan bestämmelse.
  • Om eleven byter kommun.
  • Om eleven bryter mot skolans säkerhetsregler.

§8 Avtalets upphörande

Avtalet upphör när eleven slutar på skolan där eleven är registrerad. Efter avtalstidens slut har vårdnadshavaren möjlighet:

  • att köpa Chromebook med tillhörande fodral, hörlurar och nätadapter. Priset sätts i enlighet med för tiden gällande marknadsvärde. Priset kommer aldrig överstiga marknadsvärdet. Vårdnadshavare informeras om gällande pris två månader före avtalsslut.
  • eller att återlämna Chromebook med tillhörande, hörlurar, fodral och nätadapter. Vid återlämnandet skall Chromebook skick motsvara normalt slitage. Om Chromebook bedöms vara i sämre i skick än brukligt kan ersättning begäras motsvarande kostnader för att återställa produkten i normalt skick.

Båda parter kan säga upp avtalet genom skriftlig uppsägning. Om eleven/vårdnadshavare vill säga upp avtalet innan eleven slutar på skolan skall eleven återlämna Chromebook enligt instruktioner från skolan.

§9 Teknisk support

Avtalet ger elev/vårdnadshavare möjlighet till teknisk support vid garantiärenden.

Vid tänkbara garantiärenden skall eleven alltid prova starta om sin Chromebook .

Om Chromebook fortfarande inte fungerar ska eleven/vårdnadshavaren kontakta IT-samordnare/IT-tekniker/Elev helpdesk.

 

Kommentera